لطفا چند لحظه منتظر بمانید.

مونا بهرام

مونا بهرام وند تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی در رشته گریم تئاتر و سینما دارد و نزد استاد معیریان نیزدوره گذرانده اند. و در انتها ایشان تمامی مدارک مدیر و مربیگری فنی حرفه ایی را دارا می باشند.

مدرسه میکاپ مونا بهرام

این مدرسه میکاپ با پروررش استعداد های جوان و پویا در این رشته شروع به تربیت مدرسین حرفه ایی زیر نظر خانم بهرام انجام داده و در گذشت این زمان با گسترده شدن مجموعه تیم در کنار آموزش ها و تحت نظر خانم بهرام فعالیت خود را انجام میدهند.

مدرسه میکاپ صرفا به صورت تخصصی فعالیت آموزشی داشته که این خود نیاز امتیازات مجموعه حساب می گردد. بعلاوه اینکه در طی دوره لوازم روز دنیا برای جلسات آموزش و تمرین در اختیار هنرجو می باشد.
اطلاعات بیشتر

مربیان

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">راضیه سجادی</span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">دانش آموخته مدرسه آرایش مونا بهرام</span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">دارای مدرک تخصصی مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور</span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">از کشور آذربایجان </span><span style="font-size:14.0pt">ILAHA HAJIYEVA </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">مدرک خانم</span> </span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">&nbsp;آمریکا</span><span style="font-size:14.0pt">HPSP </span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">مدرک </span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><strong><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">شاخه فعالیت</span></strong><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">: مدرس دوره های مبتدی تا پیشرفته خصوصی و گروهی گریم و میکاپ</span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">مدرس دوره های خصوصی خودآرایی</span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">مدرس دوره تخصصی تئوری و شناخت مواد و آناتومی صورت</span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center">&nbsp;</p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">فاطمه جوزی</span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">دانش آموخته مدرسه آرایش مونا بهرام</span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">دارای مدرک تخصصی مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور</span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">آمریکا</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">HPSP&nbsp; </span></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">مدرک</span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">&nbsp;از کشور آذربایجان</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">ILAHA HAJIYEVA</span></span> <span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">مدرک خانم</span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">مدرک تخصصی میکروبلیدینگ و میکروپیگمنتیشن</span></span></span></p> <p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><strong><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">شاخه فعالیت</span></strong><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt">: مدرس دوره های مبتدی تا پیشرفته خصوصی و گروهی گریم و میکاپ</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">مدرس دوره های خصوصی خودآرایی</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">مدرس دوره های تخصصی شناخت مواد آرایشی، پوست و آناتومی صورت</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">نسترن عبداللهی</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">دانش آموخته مدرسه آرایش مونا بهرام</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">دارای مدرک تخصصی مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">مدرک </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">HPSP</span><span style="font-size:14.0pt"> آمریکا</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><strong><span style="font-size:14.0pt">شاخه فعالیت</span></strong><span style="font-size:14.0pt">: برگزاری دوره های مبتدی تا پیشرفته خصوصی و گروهی گریم و میکاپ</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">مدرس دوره های خصوصی خودآرایی</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:red">ایلوانا ابی زده</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">دانش آموخته مدرسه آرایش مونا بهرام</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">دارای مدرک تخصصی مربیگری از سازمان فنی و حرفه ای کشور</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">مدرک </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">HPSP</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black"> آمریکا</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">مدرک</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">QAL</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black"> انگلستان</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">مدرک خانم </span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">ILAHA HAJIYEVA</span></span><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">&nbsp; ازکشور آذربایجان </span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">شاخه فعالیت</span></span></strong><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">: مدرس دوره های مبتدی تا پیشرفته خصوصی و گروهی گریم و میکاپ</span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:center"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:black">مدرس دوره های خصوصی خودآرایی</span></span></span></p>
اطلاعات بیشتر

دوره گروهی گریم و میکاپ عروس

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">دوره گروهی گریم و میکاپ عروس </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">سه مدل سایه لایت، خطی، اسموکی</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">گریم استخری</span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">استروبینگ </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">هایلایت و کانتورینگ چرب و خشک </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">گونه سازی و قرینه سازی لب </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">هاشور ابرو </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">مژه </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt">3D</span><span style="font-size:14.0pt"> ، دانه ای و ابریشمی </span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-left:0.5in; margin-right:0in; text-align:right">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="font-size:14.0pt">زمان 24-22 دی ماه </span></span></p>
اطلاعات بیشتر

میکرو بلیدینگ

دوره های آموزشی

هنرجویان تمامی دوره ها در جلسات تئوری با اصول و مباحث رنگ شناسی-آناتومی صورت-ابزار کار و محصولات و برند ها آشنا شده و با آمادگی و شناخت وارد جلسات عملی می شوند.

اطلاعات بیشتر

ویژه شماره چهار

<p>آموزش میکروپیگمنتیشن ( تتوی ایمن )&nbsp;آموزش میکروپیگمنتیشن ( تتوی ایمن )&nbsp;آموزش میکروپیگمنتیشن ( تتوی ایمن )&nbsp;آموزش میکروپیگمنتیشن ( تتوی ایمن )&nbsp;</p>
اطلاعات بیشتر

ویژه شماره پنج

<p>دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;دوره میکاب عروس دوره میکاب عروس&nbsp;</p>
اطلاعات بیشتر

ویژه شماره شش

<p>آموزش سرمایه است و در هر رشته آموزش تئوری کافی نیست. در رشته گریم، مهارت، تجربه، سرعت کار و خلاقیت بسیار مهم است. آموزش تکنیکی و تخصصی زیر نظر یک&nbsp;آموزش سرمایه است و در هر رشته آموزش تئوری کافی نیست. در رشته گریم، مهارت، تجربه، سرعت کار و خلاقیت بسیار مهم است. آموزش تکنیکی و تخصصی زیر نظر یک&nbsp;</p>

دوره‌های ویژه

هنرجویان از جلسات اول تئوری برای خرید محصول معرفی و راهنمایی می شوند. و بعد از اتمام دوره برای تهیه آلبوم نمونه کار و معرفی برای جذب پشتیبانی می شوند.

تهیه آلبوم نمونه کار روندی خاص و تخصصی هست که مجموعه ما ازصفر تا صد تهیه آلبوم(اعم از هماهنگی مدل-لباس عروس-دسته گل-شینیون-اکسسوری عروس-عکاسی-چاپ و صحافی) را انجام داده و از استعداد های جوان حمایت میکند.

دوره مستر

مختص هر فصل
 • مستر کلاس یک روزه
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • عکاسی و ساخت کلیپ
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • -
 • 0
 • 0
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • -
 • -
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • GOLD PACKAGE
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • -
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • -
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • خودآرایی
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • آموزش میکروبلیدینگ
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • طلایی
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • و گریم عروس دوره میکاب و گریم عروس
اطلاعات بیشتر

دوره مستر

مختص هر فصل
 • asdfasdfasdfasdf
 • طلایی
اطلاعات بیشتر

میکاپ عروس

شعار ما آموزش با بهترین مواد و آموزش با کمترین هزینه های موجود در بازار می باشد. مربیان مجموعه خانم ها راضیه سجادی

و فاطمه جوزی که این مربیان از ابتدا تحت نظر خانم بهرام دوره گذرانده و بعد جذب مجموعه شدند. و در طی3 سال گذشته فعالیت حرفه ایی خود را شروع کرده اند.

طراحی و توسعه توکان تک